تعداد مطالب 1741

مدرسه علمیه شهرستان مهریز

04دی
مسئولان به حوزه های علمیه بی توجهند

مسئولان به حوزه های علمیه بی توجهند

حوزه/ مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان مهریز گفت: نگاه مسئولان بیشتر به دانشگاه ها است تا حوزه های علمیه و خیلی نسبت به حوزه ها توجهی ندارند.