مرکز متمرکز

مدیریت حوزه علمیه استان یزد

یزد به جهت گرایش به اسلام، عنوان «دار العباده» به خود گرفت و دهها عالم فرزانه از این شهر برخاست. تاریخ حوزه علمیه یزد به دو دوره تقسیم‌ می‌شود. آغاز دوره تاسیس از قرن چهارم با حضور امامزادگان بوده و از قرن دهم با روی کار آمدن صفویان رونق چشم‌گیری گرفت.

اخبار مدارس علمیه یزد