تعداد مطالب 1741

صلح میرزایی

21اسفند
جهاد تبیین(چیستی، چرایی و چگونگی)
معاونت تهذیب

جهاد تبیین(چیستی، چرایی و چگونگی)

با حضور نویسنده کتاب جهاد تبیین در اندیشه رهبری انقلاب