تعداد مطالب 1741

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

06دی
۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

حوزه/ دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با بیان اینکه در این الگو از نظریات غربی استفاده نشده است، گفت: صد نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است.