شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

۰۶دی
۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

حوزه/ دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با بیان اینکه در این الگو از نظریات غربی استفاده نشده است، گفت: صد نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است.