تصاویر/ همایش مبلغان هجرت بلندمدت حوزه علمیه استان یزد

همایش دو روزه مبلغان هجرت بلندمدت استان یزد و خانواده آنها در اردوگاه فرهنگی تفریحی شیرکوه شهر نیر برگزار شد.

 

مدارس علمیه یزد