تعداد مطالب 1741

قانون و شرع

21مهر
تصویب FATF برای جلب نظر بیگانگان از نظر قانون، شرع و عقل و منطق قابل قبول نیست

تصویب FATF برای جلب نظر بیگانگان از نظر قانون، شرع و عقل و منطق قابل قبول نیست

حجت الاسلام شاکر گفت: تصویب FATF برای جلب نظر بیگانگان از نظر قانون، شرع و عقل و منطق قابل قبول نیست.