دولت اسلامی

۰۹دی
حرکت به سمت دولت اسلامی مهمترین مسئله در وحدت حوزه و دانشگاه است

حرکت به سمت دولت اسلامی مهمترین مسئله در وحدت حوزه و دانشگاه است

حوزه/ کارشناس مذهبی استان یزد با بیان اینکه چرا برای ازدواج از سوی حوزه و دانشگاه طرح اسلامی ارائه نشده است،گفت: حرکت به سمت دولت اسلامی مهمترین مسئله در وحدت حوزه و دانشگاه است.