خاطرات کرونایی

۰۳اردیبهشت
جناب سرهنگ گفت «امکان دارد هر وقت از این برنامه ها داشتید من هم با شما بیایم؟ حاضرم مرخصی بگیرم و همراه طلاب جهادی باشم …»

جناب سرهنگ گفت «امکان دارد هر وقت از این برنامه ها داشتید من هم با شما بیایم؟ حاضرم مرخصی بگیرم و همراه طلاب جهادی باشم …»

بچه ها برای ضدعفونی و تقسیم بسته های سلامت راهی روستای دهشیر شدند. ماشین حرکت کرد. به پلیس راه دهشیر که رسیدند، جناب سرهنگ ادیب فر، همراه طلاب جهادی شد. خانواده شهید شمس، میزبان گروه جهادی است. همین که بچه ها وارد خانه شدند و نگاهشان به حوض پر از آب وسط حیاط افتاد، زیرچشمی […]