حجت الاسلام علی کشوری

۰۶دی
۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

۱۰۰ نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است

حوزه/ دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با بیان اینکه در این الگو از نظریات غربی استفاده نشده است، گفت: صد نظریه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است.