آیت الله علاقه بند

۰۵بهمن
خدمت صادقانه در هر پست و مقامی مصداق تقواست

خدمت صادقانه در هر پست و مقامی مصداق تقواست

حوزه/ آیت الله علاقه بند گفت: هرکس باید در هر پست و مقامی که خدمت می کند، دقیق به وظیفه خود واقف باشد و دقیقاً مطابق با شرح وظیفه خود خدمت کند که همان مصداق تقواست.