پوستر منشور روحانیت

مجموعه پوسترهای منشور روحانیت

مجموعه پوسترهای منشور روحانیت

برگرفته شده از پیام حضرت امام خمینی (ره) خطاب به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب، ائمه جمعه و جماعت (منشور روحانیت)

مدارس علمیه یزد