طراحی پوسترهای فرهنگی در زمینه کرونا توسط حوزه علمیه استان یزد + پوسترها

مدیریت حوزه علمیه استان یزد که پس از شیوع ویروس کرونا با برگزاری چندین جلسه با مسئولان ذیربط و تشکیل ستاد پیشگیری از کرونا، با سازماندهی طلاب و روحانیون جهادی و برنامه‌ریزی جهت حضور این عزیزان در مراکز بهداشتی درمانی و ارائه هر گونه کمک در زمینه مهار ویروس کرونا نقش مهمی در این زمینه ایفا نمود، در جدیدترین برنامه خود با طراحی و انتشار پوسترهایی مزین به سخنان علما و مراجع دینی، به وظیفه خود در بعد فرهنگی در مبارزه با این ویروس منحوس اقدام کرد.

 

مدارس علمیه یزد