اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين

اعزام طلاب و روحانیون یزد به مراسم پیاده‌روی اربعین

به همت حوزه علمیه استان یزد جمعی از طلاب و روحانیون این استان به وسیله چند دستگاه اتوبوس جهت شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی به کشور عراق اعزام شدند.

لازم به ذکر است در شهر یزد 3 دستگاه اتوبوس و در سایر شهرستان‌های استان هر کدام یک اتوبوس انتقال طلاب و روحانیون به عراق جهت پیاده‌‌روی اربعین را بر عهده داشتند.

اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین اعزام طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان یزد به پیاده روی اربعین

مدارس علمیه یزد