• توانایی علمی و تسلط استاد

 • مفید بودن مطالب ارائه شده توسط استاد

 • ارائه مطالب تکمیلی و اطلاعات جنبی

 • بیان منابع بیشتر جهت تحقیق

 • قدرت پاسخگویی مناسب و منطقی به سؤالات و اشکالات

 • ابتکار عمل و خلاقیت در اجرای کارگاه و ایجاد روحیه پژوهش

 • مدیریت کلاس و شرکت دادن دانش پژوهان در بحث

 • رعایت طرح بحث و پیوستگی منطقی مطالب

 • میزان مهارت استاد در انتقال مفاهیم و شیوا بودن بیان

 • رعایت نظم در زمان و استفاده بهینه از وقت

 • رابطه عاطفی و نحوه برخورد استاد با آراء مختلف

 • رعایت عملی شئون اخلاقی

 • میزان تأثیر در رشد اخلاقی و علمی شاگردان

 • میزان رضایتمندی شما

 • میزان تأثیر در ایجاد انگیزه برای کارگاه‌های مشابه

بارگزاری مجدد نظرسنجی